Algemene voorwaarden

The Chain Company

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, aanbiedingen, aanvragen, diensten, offertes en (uitvoer)overeenkomsten van het in Nederland gevestigde bureau The Chain Company BV, voor zover één en ander betrekking heeft op Recruitment, Employer Branding, Detachering en HR-advies ten behoeve van/aan Opdrachtgevers.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden worden gelijktijdig verstrekt met de Prijsaanbieding en/of de Uitvoerovereenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website van The Chain Company. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

2.1 The Chain Company: TheChain Company BV, het in Nederland gevestigde bureau dat de volgende diensten levert ten behoeve van/aan Opdrachtgevers: Recruitment, Employer Branding, Detachering & HR-advies, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08113303;

2.2 Kandidaat: iedere natuurlijk persoon die een overeenkomst met The Chain Company is aangegaan met als doel een arbeidsovereenkomst met een Opdrachtgever aan te gaan respectievelijk via The Chain Company arbeid te verrichten voor een Opdrachtgever onder diens leiding en toezicht voor de duur van een accuraat omschreven opdracht c.q. project (detachering);

2.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordigers/gemachtigden/rechtsopvolgers, die met The Chain Company een overeenkomst is aangegaan op basis waarvan The Chain Company één of meerdere Kandidaten bij Opdrachtgever zal aanbrengen in het kader van een door Opdrachtgever aan The Chain Company verstrekte Opdracht;

2.4 Medewerker: iedere natuurlijke persoon die op grond van een (arbeids) overeenkomst van The Chain Company werkzaam is voor The Chain Company;

2.5 Detachering (terbeschikkingstelling): het ter beschikking stellen van een Kandidaat van The Chain Company door Opdrachtgever in het kader van een door Opdrachtgever te verrichten opdracht voor bepaalde tijd of voor de duur van een opdracht c.q. project, zulks tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden;

2.6 Recruitment & Employer Branding: het vermarkten en aantrekkelijk maken van het werkgeverschap van de Opdrachtgever en daaruit voortvloeiend de bemiddeling van The Chain Company tussen een Opdrachtgever en een Kandidaat met als doel dat Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst respectievelijk arbeidsverhouding met elkaar (zullen) aangaan; Hiervoor ontvangt The Chain Company bij aanvang een commitment fee en een van tevoren overeengekomen honorarium;

2.7 Opdracht tot Detachering: op grond van de tussen The Chain Company en Opdrachtgever geldende overeenkomst wordt een Kandidaat door The Chain Company aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten in het kader van een van te voren accuraat omschreven opdracht c.q. project, zulks tegen betaling van een vergoeding en de door The Chain Company gemaakte kosten;

2.8 Opdracht tot Recruitment & Employer Branding: op grond van de tussen The Chain Company en Opdrachtgever geldende overeenkomst verbindt The Chain Company zich – ter zake van een van tevoren accuraat omschreven functie – jegens Opdrachtgever om een Kandidaat bij Opdrachtgever aan te brengen, opdat tussen Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tot stand komt, zulks tegen betaling van een commitment fee en honorarium;

2.9 Uitvoerovereenkomst: de overeenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen waartegen The Chain Company een Opdracht uitvoert;

Artikel 3 Werkprocedure

3.1 Opdrachtgever verstrekt The Chain Company voor aanvang van de Opdracht tot Recruitment & Employer Branding respectievelijk Opdracht tot Detachering een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de eventuele beoogde looptijd van de opdracht c.q. het project.

3.2 The Chain Company fungeert als Strategisch Partner van de Opdrachtgever. Tijdens vooraf afgesproken periodieke evaluaties zullen The Chain Company en de Opdrachtgever de voortgang van de betreffende Opdracht bespreken.

3.3 The Chain Company bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Recruitment respectievelijk Detachering in aanmerking komende Kandidaten, welke Kandidaat c.q. Kandidaten zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever wordt geacht de voorgestelde Kandidaat c.q. Kandidaten altijd uit te nodigen voor een eerste gesprek. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer Opdrachtgever een gegronde opgave van redenen kan geven om de door The Chain Company geschikt bevonden Kandidaat c.q. Kandidaten op voorhand af te wijzen.

3.4 The Chain Company schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade(n) en/of kosten, indien de contacten tussen Opdrachtgever en The Chain Company, voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Kandidaat te recruiteren respectievelijk te detacheren, om welke reden dan ook, niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot indiensttreding respectievelijk ter beschikkingstelling van de Kandidaat.

Artikel 4 Geheimhouding

4.1 The Chain Company en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over elkaar, elkaars activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de desbetreffende Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

4.2 The Chain Company zal op verzoek van Opdrachtgever een Kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem of haar bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op Kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

4.3 Het staat Opdrachtgever vrij om Kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert The Chain Company over diens voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring en/of overeenkomst aan The Chain Company. The Chain Company is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de betreffende Kandidaat.

Artikel 5 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

5.1 The Chain Company spant zich in om, nadat tussen The Chain Company en Opdrachtgever een Opdracht schriftelijk is bevestigd, naar beste kunnen en op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie één of meerdere Kandidaten te recruiteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van Opdrachtgever.

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat.

5.3 The Chain Company is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de indiensttreding respectievelijk ter beschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij The Chain Company indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Chain Company bij de selectie. Eventuele aansprakelijkheid van The Chain Company is in dat geval beperkt tot de door Opdrachtgever direct geleden schade en tot maximaal de in verband met de Opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen kosten en/of fee. Het door The Chain Company maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

5.4 The Chain Company is evenmin aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, in de ruimste zin van het woord, indien een door The Chain Company in het kader van een Opdracht aangebrachte/ geïntroduceerde Kandidaat besluit geen arbeidsovereenkomst/ arbeidsverhouding/arbeidsrelatie aan te gaan of besluit een met Opdrachtgever aangegane arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding/arbeidsrelatie (voortijdig) te beëindigen.

5.5 Aansprakelijkheid van The Chain Company voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade/gederfde winst/gemiste besparingen/schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever die de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 4 (lid 1), 8 (leden 3, 9, 10 en 11), 10 (leden 3, 5 en 6), 11 (leden 1, 2, 3, 4 en 6), 14 (lid 1), 15 (lid 2, 3 en 4) en 16 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van The Chain Company (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en Opdrachtgever dient The Chain Company zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet de eventuele andere vorderingen die The Chain Company kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van de onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 7 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

7.1 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door The Chain Company worden meegewogen.

Artikel 8 Opdracht tot Recruitment & Employer Branding, commitment fee, honorarium en betaling

8.1 Elke Opdracht tot Recruitment & Employer Branding wordt schriftelijk bevestigd door middel van een Uitvoerovereenkomst.

8.2 De Opdracht tot Recruitment & Employer Branding eindigt van rechtswege doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de situatie waarin Opdrachtgever een door The Chain Company aangebrachte Kandidaat accepteert.

8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een arbeidsverhouding met een Kandidaat aan te gaan zolang de (arbeids)overeenkomst tussen The Chain Company en de betreffende Kandidaat niet rechtsgeldig is geëindigd, tenzij The Chain Company hiertoe schriftelijk toestemming verleent. Bij overtreding van dit verbod is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €10.000,- verschuldigd aan The Chain Company.

8.4 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Kandidaat verstaan:

  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de betreffende Kandidaat voor hetzelfde of ander werk binnen 6 maanden;
  • het ter beschikking laten stellen van de betreffende Kandidaat aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld door een ander bureau) voor hetzelfde of ander werk; • het aangaan van een arbeidsverhouding door de betreffende Kandidaat met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

8.5 Het honorarium bestaat uit twee componenten, te weten een vast bedrag voor Employer Branding en een percentage dat wordt berekend over het verwachte bruto jaarsalaris van Kandidaat, met inbegrip van 8% vakantiegeld, te vermeerderen met de hierover verschuldigde BTW.

8.6 Recruitment & Employer Branding zijn twee aan elkaar gekoppelde activiteiten, die gezamenlijk zorgen voor het ideale resultaat. Wanneer Opdrachtgever om welke reden dan ook afziet van Employer Branding, is The Chain Company genoodzaakt het percentage voor Recruitment te verhogen. Het Recruitment verandert dan feitelijk in Headhunting.

8.7 Wanneer Opdrachtgever naast de vooraf vastgestelde periodieke evaluatiemomenten extra diensten, contactmomenten of rapportages van de The Chain Company verwacht, zullen de kosten hiervan bovenop het vastgestelde honorarium bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.8 Het honorarium wordt in twee termijnen gefactureerd; de eerste termijn bij de start van de Opdracht tot Recruitment & Employer Branding (commitment fee) en de tweede termijn bij het sluiten van de deal oftewel het rondmaken van de plaatsing van de Kandidaat.

8.9 De betaling van een factuur van The Chain Company dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.10 Indien een factuur niet binnen de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en 3% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van The Chain Company zijnde kopie van de door The Chain Company aan Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

8.11 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die The Chain Company maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke (incasso)kosten wordt gefixeerd op 15 % van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 100,- per vordering), tenzij The Chain Company aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

8.12 Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 9 Opdracht tot Detachering

9.1 De Opdracht tot Detachering wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

9.2 De Opdracht tot Detachering voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan voor een vaste periode. Deze Opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

9.3 Tussentijdse opzegging van de Opdracht tot Detachering voor bepaalde tijd is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag van opzegging.

9.4 Elke Opdracht tot Detachering eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van voornoemde Opdracht inroept omdat:

  • de andere partij in verzuim is;
  • de andere partij is geliquideerd;
  • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

9.5 Indien The Chain Company de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van Opdrachtgever besloten om de Opdracht tot Detachering te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van The Chain Company voor de (vermeende) schade die Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen vorderingen van The Chain Company onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.6 Het einde van de Opdracht tot Detachering betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de Kandidaat van The Chain Company aan Opdrachtgever. Beëindiging van de Opdracht tot Detachering door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan The Chain Company om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de dag waarop de Opdracht tot Detachering rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk is ontbonden.

Artikel 10 Kosten en facturering Detachering

10.1 De uurtarieven inzake de Detachering (terbeschikkingstelling) van een Kandidaat van The Chain Company zijn inclusief werkgeverslasten en exclusief BTW en reiskosten, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur, en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk in het weekend of op feestdagen worden vooraf overeengekomen toeslagen berekend.

10.3 Opdrachtgever is gehouden de door Kandidaat gemaakte onkosten, die verband houden met de uitvoering van de opdracht, te vergoeden voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen bij het uurtarief.

10.4 Facturering geschiedt maandelijks op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren en de gemaakte onkosten.

10.5 De betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.6 Indien de factuur niet binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

10.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die The Chain Company maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke (incasso)kosten wordt gefixeerd op 15 % van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 100,- per vordering), tenzij The Chain Company aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

10.8 Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht

11.1 Opdrachtgever is verplicht de door The Chain Company ter beschikking gestelde Kandidaat toegang te verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden in het kader van een accuraat omschreven opdracht worden verricht.

11.2 Opdrachtgever zal zich ten opzichte van Kandidaat bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers is gehouden.

11.3 Opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de werkzaamheden doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Kandidaat in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

11.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan Kandidaat aan een derde ‘door te lenen’ (dat wil zeggen de Kandidaat van The Chain Company aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden onder toezicht en leiding van die derde). Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen van een Kandidaat aan een rechtspersoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

11.5 Opdrachtgever kan Kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht tot Detachering en het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, indien en voor zover The Chain Company en de Kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

11.6 Opdrachtgever zal aan Kandidaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet is gegaan.

11.7 The Chain Company is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan Opdrachtgever, derden dan wel aan Kandidaat zelf die voortvloeien uit een doen of nalaten van Kandidaat.

11.8 The Chain Company is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die één of meerdere Kandidaten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan ten opzichte van Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden.

11.9 Opdrachtgever vrijwaart The Chain Company voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) als werkgever van Kandidaat – direct of indirect – ter zake van de in de leden 2, 3, 6, 7 en 8 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

11.10 Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van The Chain Company verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Tussentijdse wijziging, vervanging en opzegging

12.1 The Chain Company is gerechtigd tussentijdse wijzingen aan te brengen in het tarief; wijziging ten gevolge van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift met betrekking tot het loon of de primaire arbeidsvoorwaarden van Kandidaat, wijziging van sociale lasten en/of premies, wijziging van fiscale wetgeving, de inwerkingtreding van een algemeen verbindend voorschrift of wijziging van het werkgeversaandeel.

12.2 Bij ziekteverzuim korter dan acht weken van de door The Chain Company aangebrachte Kandidaat, is The Chain Company niet verplicht om voor vervanging van de betreffende Kandidaat zorg te dragen.

12.3 Bij ziekteverzuim langer dan acht weken van de door The Chain Company aangebrachte Kandidaat treden Opdrachtgever en The Chain Company in overleg over de vervanging van deze Kandidaat. Hierbij rust op The Chain Company een inspanningsverplichting.

12.4 Indien een Kandidaat van The Chain Company in strijd heeft gehandeld met de door Opdrachtgever gehanteerde huisregels, treden Opdrachtgever en The Chain Company op een zo kort mogelijke termijn in overleg zodat The Chain Company – afhankelijk van de ernst van de overtreding – adequate maatregelen kan nemen.

12.5 Indien Opdrachtgever de Uitvoerovereenkomst binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Opdrachtgever gehouden The Chain Company hiervan onmiddellijk doch uiterlijk binnen drie dagen voor het verstrijken van de proeftijd schriftelijk in kennis te stellen.

12.6 Ingeval een Kandidaat van The Chain Company aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld voor de duur van een project zonder vooraf vastgestelde einddatum, stelt

Opdrachtgever The Chain Company zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van de einddatum van dit project, doch uiterlijk binnen drie dagen na de bekendwording van de einddatum van dit project.

12.8 Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de leden 5 en 6 van dit artikel niet naleeft, kan Opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor de schade die The Chain Company dientengevolge lijdt of heeft geleden.

12.9 Indien Opdrachtgever de Uitvoerovereenkomst tussentijds beëindigt c.q. heeft beëindigd zonder inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn (één maand), is Opdrachtgever aan The Chain Company een direct opeisbare geldboete verschuldigd ten bedrage van een gemiddelde maandtermijn.

12.10 Indien The Chain Company zich genoodzaakt ziet om de Uitvoerovereenkomst te beëindigen wegens omstandigheden die in overwegende mate zijn te wijten aan Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever aan The Chain Company een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van een gemiddelde maandtermijn.

Artikel 13 Arbeidsduur en werktijden

13.1 De arbeidsomvang en werktijden van Kandidaat bij Opdrachtgever worden vastgesteld in de tussen The Chain Company en Opdrachtgever gesloten Uitvoerovereenkomst. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van Kandidaat voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat Kandidaat de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

13.2 Vakantie en verlof van de Kandidaat worden geregeld overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 14 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

14.1 Opdrachtgever dient The Chain Company bij het aangaan van de Opdracht tot Detachering te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht tot Detachering, opdat The Chain Company deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de betreffende Kandidaat. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht tot Detachering, dient Opdrachtgever The Chain Company onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien Opdrachtgever nalaat om The Chain Company tijdig te informeren, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan The Chain Company de kosten te voldoen over de krachtens de Opdracht tot Detachering en deze Voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 15 Arbeidsomstandigheden

15.1 Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij of zij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

15.2 Opdrachtgever is jegens Kandidaat en The Chain Company verantwoordelijk voor de nakoming van de uit art. 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek alsmede goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

15.3 Opdrachtgever geeft Kandidaat actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico en veiligheidsprotocollen.

15.4 Indien Kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, is Opdrachtgever gehouden, voor zover wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en ervoor zorg te dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of, en zo ja, in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. Opdrachtgever informeert The Chain Company zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

Artikel 16 Opschortingsrecht

16.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van Kandidaat tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van art. 6:75 BW.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. De bepaling die niet rechtsgeldig is of rechtens niet kan worden toegepast, zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.

17.2 Indien The Chain Company niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Chain Company in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

17.3 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, Opdrachten, aanvragen en diensten van The Chain Company is het Nederlands recht van toepassing.

17.4 Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met de door The Chain Company gesloten overeenkomsten en Opdrachten en offertes, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting van andere relatief competente rechters worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Nederland.

Versie februari 2018